Çiçekçi Başvuru Formu

Kredi kartınızla 9 taksite kadar taksitlendirebilirsiniz.

Güvenlik Kodu  

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Çiçek Rehberi, Çiçek Rehberi Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Üyelik Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Atmosfer Yazılım Bilişim ve İletişim Hiz. Tic. Ltd. Şti. ile Çiçek Rehberi sitesine Üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Çiçek Rehberi'ne Üyeliği için başvurusu sırasında bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması için düzenlenmiştir. Çiçek Rehberi’ne Üyelik başvurusu yapan kullanıcı, Çiçek Rehberi Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2. Tanımlar

Atmosfer : Atmosfer Yazılım Bilişim ve İletişim Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Çiçekçi: Çiçek Rehberi’ne Üye olan ve Çiçek Rehberi'nde sunulan Hizmet'lerden, işbu Üyelik Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Site: www.cicekrehberi.net alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Çiçek Rehberi Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Çiçekçilerin, Çiçek Rehberi'nde Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Atmosfer tarafından, Çiçek Rehberi sitesi içerisinde ortaya konulan uygulamalar. Atmosfer, Çiçekçilerin, Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmeleri için, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Atmosfer tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya güncellemelerle ilgili olarak Çiçekçilerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Atmosfer tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu bölümden Çiçekçilere duyurulur.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, Çiçek Rehberi’nde sunulan Hizmet'lerden yararlanma şartlarını ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

3.2 Üyelik Sözleşmesi'nin kapsamı, Üyelik Sözleşme'si ve ekleri ile Çiçek Rehberi içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğine ve Hizmet'lere ilişkin olarak Atmosfer tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Çiçek Rehberi içinde yer alan, kullanıma, üyeliğine ve Hizmet'lere ilişkin olarak Atmosfer tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Hizmet Kullanımı Şartları

4.1 Çiçekçi Üyeliği, Çiçek Rehberi'nin ilgili bölümünden, üye olmak isteyen çiçekçi tarafından, Çiçek Rehberi’ne gerekli işletme bilgileri ile başvurulması, başvurunun Çiçek Rehberi tarafından onaylanması ve “Üye Kayıt Ücreti”'nin, Üye Başvurusunu yapan işletme tarafından, yatırılması ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyeliği tamamlanmadan, işbu Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 Çiçek Rehberi'ne üye olabilmek için, T.C. Kanunlarına göre kurulmuş bir işletme ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Atmosfer tarafından, geçici olarak üyeliğinden uzaklaştırılmış veya üyeliğinden süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. T.C. Kanunlarına göre kurulmuş bir işletme olunmaması veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Atmosfer tarafından geçici olarak üyeliğinden uzaklaştırılmış veya üyeliğinden süresiz yasaklanmış olan işletmelerin Çiçek Rehberi'ne kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Üye olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Üye Hak ve Yükümlülükleri

a) Üye, Üyelik prosedürlerini yerine getirip, Çiçek Rehberi'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Çiçek Rehberi'ndeki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Çiçek Rehberi'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Üye, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Atmosfer’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Atmosfer’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Üye Atmosfer tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye’lerin sorumluluğundadır. Üye’lerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Atmosfer’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Üye, Çiçek Rehberi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Atmosfer, Üye tarafından Atmosfer’e iletilen veya Çiçek Rehebri üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Üye, Atmosfer’in yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Atmosfer’in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Çiçek Rehberi'ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Çiçek Rehberi üzerinde işlem yapabilirler. Üye, Çiçek Rehberi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üye, Atmosfer ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Çiçek Rehberi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Atmosfer ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Atmosfer, Üye'nin , Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Çiçek Rehberi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Çiçek Rehberi'nde sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Atmosfer’in, Atmosfer çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Atmosfer, Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Üye Çiçek Rehberi üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Çiçek Rehberi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Atmosfer'in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Üye, işbu Üyelik Sözleşmesinin Çiçek Rehberi mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

j) Atmosfer, Üyelerin  kendi inisyatifleri doğrultusunda, Atmosfer tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Üyeler, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Çiçek Rehberi'nin faaliyet gösterdiği her mecrada Atmosfer tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, üye hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.

5.2. Atmosfer’in Hak ve Yükümlülükleri

a) Atmosfer, Çiçek Rehberi'nde sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Üyeler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Atmosfer, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler Atmosfer’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Atmosfer tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Atmosfer tarafından yapılabilir. Atmosfer tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeye aittir.

b) Atmosfer, Çiçek Rehberi üzerinden, Atmosfer’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Üye  tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Atmosfer tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında Atmosfer’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Atmosfer, Çiçek Rehberi'nde sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Üyeler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

d) Atmosfer, Üyeler arasında Çiçek Rehberi üzerinden gerçekleşen ve Çiçek Rehberi'nin işleyişine ve/veya Üyelik Sözleşmesine ve/veya Çiçek Rehberi'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Atmosfer tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Atmosfer, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Üyeye yazılı uyarabilir ve/veya Üyeliğini, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

e) Üye ve Atmosfer hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

f) Üye, Çiçek Rehberi'ne Üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı adları" da işbu Üyelik Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Üye  "kullanıcı adı" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üye Mağazaların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Atmosfer Üyelik Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Üyeden talep edebileceği gibi dilerse Üyeye önceden haber vermeksizin üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

g) Atmosfer, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile başvuruları inceleyecektir. Atmosfer hak sahibi koruma programı ile yapılan başvurular sonucunda üyelere ilişkin Ürünler'in listemelerini kaldırma ve gerektiğinde Üye’lerin üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

7. Hizmetler

Atmosfer tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, ziyaretçi ve üyelerin birbirleriyle iletişimini sağlamak bulunmaktadır.

7.1. Ek Hizmetler

Üye, Ek Hizmet'lere ilişkin olarak, Atmosfer tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde Vitrin ve Listeleme Servisi dahil fakat bunlarala sınırlı olmaksızın Ek Hizmet'lerden de faydalanabilirler.

8. Üye Profili Değerlendirme

a) Üye Profili Değerlendirme, ziyaretçi ve Üye arasında güvenli ticaret yapılabilmesi ve ziyaretçi ve Üyelerin diğer Üyeler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen ziyaretçi ve Üyelerin insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Ziyaretçi ve Üyeler, Üye profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece Atmosfer Hizmet'leri ve Çiçek Rehberi'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

b) Üye profili oluşturulurken ve Üye profiline yeni yorumlar eklenirken, Üye’lerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Üye’ye aittir. Atmosfer, Üye profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

c) Üye’ler, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Üye Profili Değerlendirmesini manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, Atmosfer’in konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Atmosfer’in üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

d) Üye’lerin Üye profiline ekledikleri yorumlar, Üye Profilinde Değişiklik kısmında ayrıntılı olarak tanımlanan kurallar , hiçbir şart ve koşulda, Atmosfer tarafından değiştirilmeyecektir.

e) Üyeler, kendileri için oluşturulmuş Üye profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Üye’ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Üye profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Üye, Atmosfer’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Üyelik Sözleşmesi'ni feshetme ve üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Üye’ler, Atmosfer tarafından Çiçek Rehberi'nde belirtilen kuralları veya Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Atmosfer tarafından Üye profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9. Gizlilik Politikası

Atmosfer, Üyelere ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Atmosfer, Üyelere ait gizli bilgileri, Üyelik Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

10. Diğer Hükümler

10.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Çiçek Rehberi'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Atmosfer’in telif haklarına tabi çalışmaları) Atmosfer’e ait olarak ve/veya Atmosfer tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Atmosfer Hizmet'lerini, Atmosfer bilgilerini ve Atmosfer’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Atmosfer’in Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Atmosfer’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Atmosfer’in, Atmosfer Hizmet'leri, Atmosfer bilgileri, Atmosfer telif haklarına tabi çalışmaları, Atmosfer ticari markaları, Atmosfer ticari görünümü veya Çiçek Rehberi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, tüm hakları saklıdır.

c) Üye, Atmosfer’in Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

a) Atmosfer, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Çiçek Rehberi'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye Mağazanın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

b) İşbu Üyelik Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm üyeler açısından 01.04.2012 tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm üye mağazalar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Atmosfer, işbu Mağaza Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Atmosfer için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Atmosfer’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafda, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye; Çiçek Rehberi'ne üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Üye, üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Atmosfer, Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve/veya, Çiçek Rehberi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üye, fesih sebebiyle, Atmosfer’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Üye, herhangi bir yöntem kullanarak, Çiçek Rehberi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

b) Üye kendisi için oluşturulmuş Üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

d) Üye üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,